شرکت پارس پلیمر بایگانی | پارس پلیمر صفاهان
سپتامبر 17, 2017

تحلیل لوله های شرکت پارس پلیمر،تحت بارکششی به کمک روش المان محدود وبا استفاده ازنرم افزار ANSYS

اکنون با توجه به نیاز کشور به تولید لوله های صنعتی، شرکت پارس پلیمر توانسته […]