سپتیک تانک و آب زیرزمینی

سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک و آب زیر زمینی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.خاک مناسب، فرایند تصفیه و دسترسی به سیستم فاضلاب سپتیک را تسهیل می نماید. خاکی که متشکل از شن، رس و لای است، عملکرد مناسبی دارد. اگر مقدار رس خاک بسیار زیاد باشد این امکان وجود دارد که مواد زائد به سختی نفوذ نمایند. اگر خاک شامل مقدار زیادی شن و ذرات بزرگ باشد، مواد زائد بدون اینکه تحت تأثیر میکروب های خاک به درستی تصفیه شوند از میان ذرات خاک عبور می نمایند.

سپتیک تانک و آب زیر زمینی

سپتیک تانک و آبهای زیر زمینی چه رابطه ای دارند؟

زمانی فرایند تصفیه به درستی توسط خاک صورت می گیرد که در بالای تراز سطح آب زیرزمینی قرار گرفته باشد و خاک نسبتاً خشک و دارای اکسیژن باشد. در اعماق بیشتر، آب این امکان را دارد که در خاک اشباع نشده باقی بماند و تا قبل از رسیدن به آب زیر زمینی به خوبی تصفیه شود.

فضای مورد نیاز سپتیک تانک ها

شاید بپرسید سپتیک تانک و آبهای زیر زمینی چه ربطی به فضا دارد. اما در پاسخ باید گفت تنها قسمتی از میکروارگانیسم ها و مواد شیمیایی با حرکت آب زائد به سمت پایین حذف می شوند. حتی سیستمی با عملکرد خوب هم می تواند قسمتی از فسفات ها، نیترات ها و باکتری را به آب زیرزمینی وارد نماید. به منظور اینکه آلودگی که وارد آب زیرزمینی می شود تا سطح ممکن کاهش یابد، این سیستم باید در قطع های با فضای کافی و مناسب نصب شود.

استفاده و طراحی مناسب

سپتیک تانک ها به منظور تصفیه حجم و نوع فاضلابی که وارد آن می شود و متناسب با شرایط محلی طراحی می شوند. پس سپتیک تانک و آب زیر زمینی کاملا به هم مربوطند. باید توجه داشت که سیستم بیش از اندازه بارگذاری نشود. مواد شیمیایی خطرناک و چربی زیاد نمی تواند در سپتیک تانک ته نشین شود. چربی های آشپزخانه باید در سطل زباله و نه در سپتیک تانک تخلیه شود. صرفه جویی در مصرف آب، بر عمر این سیستم می افزاید.

مراقبت و نگهداری

سپتیک تانک ها در نهایت باید تخلیه شوند. تفاله و لجن انباشته شده اگر باقی بماند در نهایت سبب خواهد شد که تانک پر شده و عملیات زهکشی را مختل نماید.رابطه بین سپتیک تانک و آب زیر زمینی در این مرحله بسیار حائز اهمیت می شود.

قضاوت درست در برنامه ریزی، طراحی و مراقبت همیشگی از مهمترین موارد در برنامه مدیریت سیستم سپتیک هستند.