سپتیک تانک ساختمان شریعتی تهران

سپتیک تانک ساختمان

سپتیک تانک ساختمان شریعتی تهران

یک دستگاه سپتیک تانک ساختمان مسکونی 12 متر مکعبی نصب شده در ساختمان اداری -تجاری خیابان شریعتی تهران تابستان 1396   سپتیک تانک ساختمان مسکونی