سپتیک تانک ساختمان شریعتی تهران

سپتیک تانک ساختمان

سپتیک تانک ساختمان شریعتی تهران

یک دستگاه سپتیک تانک ساختمان مسکونی 12 متر مکعبی نصب شده در ساختمان اداری -تجاری خیابان شریعتی تهران

تابستان 1396

 

سپتیک تانک ساختمان مسکونی