مبانی طراحی سپتیک تانک

مبانی طراحی سپتیک تانک

مبانی طراحی سپتیک تانک

نحوه عملکرد سپتیک تانک

طراحی سپتیک تانک باید اصولی و طبق استانداردهای حفاظت از محیط زیست انجام شود بنابراین طراحان سپتیک تانک باید مبانی طراحی سپتیک تانک را بدانند و طبق آن اصول طراحی را انجام دهند.

اصول و مبانی طراحی سپتیک تانک

سپتیک تانک ها سیستم هایی هستند که فرآیند ازبین بردن مواد جامد را با هضم بی هوازی آنها انجام می دهند. سپتیک تانک پلی اتیلن بیشتر در تصفیه فاضلاب بهداشتی کاربرد دارد و به عنوان رایج ترین روش پیش تصفیه استفاده می شود. اگر سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب بهداشتی طراحی می شود باید مبانی طراحی سپتیک تانک به کار گرفته شود.

قسمت های اساسی سپتیک تانک

مبانی طراحی سپتیک تانک 1. در آغاز فرآیند فاضلاب خروجی بخش های مختلف وارد قسمت اول سپتیک تانک می شود و مواد جامد  در کف انباره ته نشین می شوند و چربی ها در سطح آن شناور می مانند. 2. در این قسمت پساب خروجی سپتیک تانک وارد اتاقک می شود تا درمنطقه ی جذب پخش شود. 3. در مرحله ی آخربرای تصفیه نهایی خروجی به منطقه جذب وارد می شود تا در خاک منطقه پخش شود. اگر سپتیک تانک ها به خوبی و بر اساس مبانی طراحی سپتیک تانک ساخته شوند میکروارگانیسمس خاک منطقه جذب مواد آلی پساب را مصرف می کند و پساب وقتی که وارد آب های های زیرزمینی می شود عاری از مواد آلی است.

ساخت سپتیک تانک

یکی از مبانی طراحی سپتیک تانک مشخص شدن حجم لازم برای ناحیه ته نشین شدن مواد جامد می باشد. حجم ناحیه ته نشینی روی فاضلاب تولیدی سالانه و تعداد سپتیک تانک تأثیر می گذارد و رابطه ی مستقیم دارد.

مبانی طراحی سپتیک تانک فاضلاب

  • در انباره عمق موثرحداقل باید 1.2 باشد.
  • انباره هایی که برای سپتیک تانک فاضلاب طراحی می شود معمولا به شکل مستطیل هستند که طول آنها باید دو الی چهار برابر عرض آنها باشد.
  • میزان فاصله سطح فاضلاب از سقف انباره باید حدود 30 تا 40 سانتیمتر باشد.

سایر مبانی طراحی سپتیک تانک

  •  یکی ازدیگر از مبانی طراحی سپتیک تانک فاضلاب این است که انباره ها  از دو یا سه بخش ساخته شوند که حجم بخش اول از بخش های دیگر بیشتر  باشد و مواد جامد بیشتری ته نشین شود.
  •  تصفیه فاضلاب در عمق 30 تا 45 سانتیمتری سطح انجام شود تا موادی که شناور می شوند از انباره خارج نشوند.
  •  طراحی لوله هایی با قطر 15سانتی متر که از طریق آنها فاضلاب به قسمت های مختلف انباره هدایت شود.

نکات منفی سپتیک

در واقع یکی از معایبی که استفاده از سپتیک تانک فاضلاب دارد این است فاضلاب به طور ناقص تصفیه می شود و اصولا به زمین انتقال داده می شود.

راهکار های انتقال فاضلاب به زمین

  • اگرسطح آب زیرزمینی پایین باشد و بتوان یک چاه جذب کننده فاضلاب ساخت از فاضلاب سنتی برای انتقال فاضلاب به زمین استفاده می شود.
  • اگر زمین قابلیت نفوذ پذیری زیادی نداشته باشد و سطح آب زیرزمینی هم بالا باشد فاضلاب شهری در زیر زمین توزیع می شود.
در روش دوم ازطریق لوله هایی که سوراخ دار هستند فاضلاب در زمین پخش می شود.
سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک پلی اتیلن

 
سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک