<a href="/fa/node/30647">در ده ماه گذشته در شرکت آبفا استان اصفهان صورت گرفت :بیش از یک میلیون خدمات غیرحضوری از طریق سامانه 1522</a>

<a href="/fa/node/30647">در ده ماه گذشته در شرکت آبفا استان اصفهان صورت گرفت :بیش از یک میلیون خدمات غیرحضوری از طریق سامانه 1522</a>

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به ظرفیت های قانونی موجود در صنعت آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت قانونی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی،…
<a href="/fa/node/30647">در ده ماه گذشته در شرکت آبفا استان اصفهان صورت گرفت :بیش از یک میلیون خدمات غیرحضوری از طریق سامانه 1522</a>
<a href="/fa/node/30647">در ده ماه گذشته در شرکت آبفا استان اصفهان صورت گرفت :بیش از یک میلیون خدمات غیرحضوری از طریق سامانه 1522</a>
آب و فاضلاب اصفهان
{$excerpt:n}

منبع: آب و فاضلاب اصفهان