کول پلی اتیلن (کول قنات – کول چاه)

کول پلی اتیلن (کول قنات – کول چاه)

قنات یکی از شگفت انگیزترین تأسیسات آبی ساکن و پنهان موجود زیرزمینی در تاریخ بشري میباشد که به عنوان یک کانال زیرزمینی حفر شده توسط انسان، جهت جمع آوري آب شیرین و انتقال و مدیریت آن به سطح زمین براي مصارف کشاورزي، انسانی و دامی ایجاد شده است. در ایران از قنات بیشتر جهت انتقال آب جاري در مناطق نیمه بیابانی و خشک استفاده می شود. آب موجود در لایه هاي آبدار مناطق مرتفع زمین یا رودخانه ها و برکه ها را به کمک نیروي ثقل و بدون کاربرد نیروي کشش و هیچ نوع انرژي الکتریکی یا حرارتی با جریان طبیعی جمع آوري و منتقل می شود و به نقاط پست تر میرساند. قنات تأسیسات پیچیده اي هستند که عناصر آنها شامل تأسیسات بیرون خاك: هرنج، استخر، نهرها و مقسم ها و تأسیسات درون خاك آن: مادر چاه، تران، تره کاره، خشکه کار و میله می باشد. بخشی از عملیات در قنات، آب و خاکی است که تحت تأثیر عوامل مؤثر بر ساختار فیزیکی و شیمیایی خاك است. این عوامل شامل دانه بندي مواد و مصالح تشکیل دهنده خاك، درصد تراکم، لایه بندي، ارتفاع لایه، نحوه استقرار لایه و هم جواري آن باهم، چسبندگی، رطوبت، آب میباشد که اساسا جابجایی در درون یا بر روي پوسته خاك و یا کم و زیاد شدن آب و رطوبت اثرات مثبت یا منفی بر ساختار فیزیکی و شیمیایی حوزه عملیات خاکی به جا می گذارد. شکل قنات به علت پراکندگی آن ها درکشور و عبورشان از مناطقی با آب، هوا و زمین و خاك متغیر، داراي شرایط متفاوتی است و به همین علت درجه آسیب پذیري آنها متفاوت می باشد. اجراي قنات با جابجایی خاك در درون زمین آب را به طور مستمر جریان می دهد، که در صورت ریزش خاك در قنات، انسداد مسیر آب حتمی است. از اینرو، مقنی با استفاده از مواد، مصالح و سازه هاي خاص از ریزش خاك جلوگیري می کند تا این شریان حیات بخش استمرار و تداوم یابد. قالب هاي چوبی مربع، مصالح سفالی، آهنی، سنگی و بتنی از جمله مصالحی می باشند که براي جلوگیري از ریزش خاك استفاده می شود. اما به علت مشکلاتی مثل: پوسیدگی سریع، وزن سنگین، فرسایش سریع وکاهش مقاومت، زمان اجرای بسیار بالا و … بهتر است ازسازه هاي بهینه و مقاوم تر مانند پلی اتیلن استفاده شود. بدین منظور، شرکت پارس پلیمر صفاهان برای اولین بار در ایران  اقدام به طراحی کول پلی اتیلنی دوجداره نمود که به عنوان یک سازه مقاوم و پایداردر بازسازی و احیای اصولی قنات موجود در ایران  استفاده میشود.