مخازن پایانه مرزی خسروی

دو دستگاه مخزن آب آشامیدنی

ظرفیت: 2*25 متر مکعب عمودی کارفرما اصلی: اداره راه و ترابری استان ایلا محل نصب: پایانه مرزی خسروی تابستان 1396