مخازن پایانه مرزی خسروی

دو دستگاه مخزن آب آشامیدنی

ظرفیت: 2*25 متر مکعب عمودی

کارفرما اصلی: اداره راه و ترابری استان ایلا

محل نصب: پایانه مرزی خسروی

تابستان 1396