مناقصه محدود 2 مرحله ای ( انتقال آب پردیس) |

مناقصه محدود 2 مرحله ای ( انتقال آب پردیس)

احداث خط انتقال آب از نیروگاه کلان به پردیس و نیز نیروگاه برقابی به روش طرح و ساخت

احداث خط انتقال آب از نیروگاه کلان به پردیس و نیز نیروگاه برقابی به روش طرح و ساخت