مناقصه محدود (نگهداری تأسیسات نیروگاه طالقان) |

مناقصه محدود (نگهداری تأسیسات نیروگاه طالقان)

انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات و خدمات عمومی پشتیبانی سد و نیروگاه طالقان

انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات و خدمات عمومی پشتیبانی سد و نیروگاه طالقان