مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه عمومی یک مرحله ای – عملیات قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز واقع در بستر رودخانه ها

اجرای عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانی های غیر مجاز واقع در بستر رودخانه های استان تهران

اجرای عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانی های غیر مجاز واقع در بستر رودخانه های استان تهران