مناقصه عمومی (دستگاههای دیتالاگر) |

مناقصه عمومی (دستگاههای دیتالاگر)

تهیه ، نصب ، راه اندازی و نگهداری دستگاههای دیتالاگر ایستگاههای سنجش منابع آب

تهیه ، نصب ، راه اندازی و نگهداری دستگاههای دیتالاگر ایستگاههای سنجش منابع آب