مخازن شرکت آبفار استان البرز | پارس پلیمر صفاهان

8 دستگاه مخزن آب آشامیدنی

هر دستگاه به ظرفیت 10 متر مکعب افقی

کارفرما اصلی: شرکت آب و فاضلاب