مخازن شرکت آبفار استان البرز

8 دستگاه مخزن آب آشامیدنی هر دستگاه به ظرفیت 10 متر مکعب افقی کارفرما اصلی: شرکت آب و فاضلاب