مخازن شرکت آبفار استان البرز

8 دستگاه مخزن آب آشامیدنی

هر دستگاه به ظرفیت 10 متر مکعب افقی

کارفرما اصلی: شرکت آب و فاضلاب