فاضلاب UASBفرآیند بی هوازی

فاضلاب UASBفرآیند بی هوازی فرآیند بستر بی هوازی لجن با جریان رو به بالا یا فرآیند بستر بی هوازی لجن با UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) جریان رو یه بالا تانک یا مخزن پر از توده های بیولوژیکی و قابل استفاده در تصفیه خانه فاضلاب است. توده های بیولوژیکی آن به علت خاصیت گرانولی از قدرت ته نشینی بالایی برخوردار است. فاضلاب شهری از کف آن از ورودی های متعدد وارد و در حین حرکت به سمت بالا در تماس با توده های بیولوژیکی قرار گرفته و تصفیه فاضلاب بهداشتی انجام می شود. گازهای حاصل از تصفیه بی هوازی فاضلاب به طرف بالا حرکت نموده و علاوه بر این که باعث اختلاط محتویات راکتور می شوند و در اثر آن فاضلاب در وضع بهتری با لجن ها تماس UASB حاصل می نمایند، از قسمت بالای راکتور به محل جمع آوری گاز انتقال و ممکن است پس UASB از تصفیه و شستشو و عاری سازی از .به مصارف مختلف برسد SH2 جداسازی گاز از مایع در بالای راکتور .از طریق جداکننده های گاز انجام خواهد شد UASB با توجه به توضیحات داده شده می توان مشخصه مهم فرآیند :را به شرح زیر بیان نمود UASB . چسبندگی و قدرت ته نشینی زیاد توده های بیولوژیکی کوجود در آن  اختلاط محتویات راکتور از طریق بیوگاز حاصل از تصفیه بی هوازی که به تماس بیشتر فاضلاب با لجن های محتوی راکتور کمک می نماید. . جداسازی بیوگاز حاصل از تصفیه از محتویات راکتور از طریق جدا کننده های گاز UASB در هر واحد تعدادی کنترل سطح، کنترل ، اندازه گیری جریان، کنترل درجه حرارت pH پیش بینی شده است، متذکر می شود که لازم است کلیه سیستم های کنترل هر چند یکبار کالیبره شود. راکتور به عنوان هاضم با راندمان خوب و بالا پذیرفته شده و می تواند فاضلاب های UASB صنعتی با مواد آلی زیاد با بارگذاری بالا را به راحتی مورد تصفیه قرار دهد. بارگذاری کیلو6می تواند با UASB بر متر مکعب حجم راکتور انجام شود، البته این COD 03حداکثر بارگذاری سیستم نیست زیرا راکتورهایی طراحی می شوند که قدرت بارگذاری آنها تا کیلو .در واحد حجم راکتور می رسد COD متوسط بارگذاری فرآیند کیلو88 تا 8را UASB .بر متر مکعب حجم راکتور نوشته اند COD UASBاجزاء فرآیند بی هوازی برای حذف مواد معلق طراحی نشده است زیرا زمان توقف فاضلاب خانگی در راکتور به UASB اندازه ای کوتاه است که مجال هضم مواد معلق موجود نیست و زیاد بودن بار مواد معلق از قدرت تصفیه فاضلاب می کاهد. درصد03 تا 83اگر غلظت مواد معلق فاضلاب ورودی از زیادتر باشد توصیه کرده اند که بهتر COD است غلظت آن قبل از ورود فاضلاب به راکتور کاهش داده شود. معمولاً مواد معلق خیلی درشت را با آشغال گیر فاضلاب و مواد معلق دانه ای را با دانه گیر فاضلاب و قسمتی از مواد معلق را با استفاده از حوض های ته نشینی و در مواردی بعضی از مواد معلق را از طریق شناورسازی فاضلاب جدا می نمایند. به هر صورت حذف و جداسازی مواد معلق از فاضلاب نیاز به مطالعات اولیه و قبل از طراحی تصفیه خانه فاضلاب خواهد داشت. UASB راکتور فرآیند بی هوازی راکتور مهمترین قسمت اصلی تصفیه بی هوازی است که در آن بار آلودگی بر حسب UASB به بیوگاز تبدیل می گردد و این تبدیل باعث کاهشCOD و آلودگیهای فاضلاب خواهد COD شد. سه تشکیل دهنده عمده راکتور :عبارتند از UASB توده های لجن  سیستم توزیع فاضلاب  جدا کننده فاز مایع و گاز و مواد جامد UASBمهمترین مزایای کاربرد فرآیند مهمترین مزایای تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی با راکتور :به قرار زیر هستند UASB نیاز به فضای کم و راندمان بالا  درصد متان57 مولد انرژی قابل مصرف به صورت  در تصفیه فاضلاب های باUASB  میلی گرم در لیتر به کار 73333 تا 8733حدود COD می رود. . کمی لجن های تولیدی، هزینه های زیاد دفع لجن زائد را کاهش می دهد مولد لجن زائد پایدار است، از این رو تولید بو و جلب حشزات در حین تخلیه لجن ناچیز  است. . متر در ساعت است83 تا 03 قدرت خوب ته نشینی لجن های تولیدی به طوری که  روش های بی هوازی نیاز به انرژی ندارد مخصوصاً نیاز به تزریق هوا که تولید آن هزینه تصفیه فاضلاب زیادی در بر خواهد داشت. باکتری های بی هوازی را برای مصارف بعدی مدت نسبتاً طولانی می توان در یک محل نگه  داشت