شفت و رایزر عمودی

یک دستگاه رایزر عمودی

ارتفاع 6 متر- قطر داخل 600میلیمتر – همراه با پدل میانی

کارفرما اصلی: قطار شهری استان تهران

پاییز 1396

محل نصب: ایستگاه مترو قیطریه