شفت و رایزر عمودی

یک دستگاه رایزر عمودی

ارتفاع 6 متر- قطر داخل 600میلیمتر – همراه با پدل میانی کارفرما اصلی: قطار شهری استان تهران پاییز 1396 محل نصب: ایستگاه مترو قیطریه