سپتیک تانک ساختمان شریعتی تهران

سپتیک تانک ساختمان شریعتی تهران

سپتیک تانک ساختمان شریعتی تهران

یک دستگاه سپتیک تانک ساختمان 12 متر مکعبی

نصب شده در ساختمان اداری -تجاری خیابان شریعتی تهران

تابستان 1396