ساخت و طراحی سپتیک تانک

تاریخچه سپتیک تانک

برای اولین بار در سال 1876 در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت، اگرچه این اختراع در سال 1881 در فرانسه ثبت شد.

با مجهز نمودن سپتیک تانک به تنظیم کنندههای جریان (Baffle )در سال 1905 بر کارایی این نوع سازه افزوده شد.

در قرن حاضر پس از سال 1920 سپتیک تانکها به طور گستردهای در سطح جامعه مورد استفاده قرار گرفته اند.

پس از جنگ جهانی دوم، سپتیک تانکها در مناطق مسکونی فاقد سیستم فاضلاب مورد توجه قرار گرفت.

سپتیک تانک و آب زیرزمینی

خاک مناسب، فرایند تصفیه و دسترسی به سیستم فاضلاب سپتیک را تسهیل می نماید. خاکی که متشکل از شن، رس و لای است، عملکرد مناسبی دارد. اگر مقدار رس خاک بسیار زیاد باشد این امکان وجود دارد که مواد زائد به سختی نفوذ نمایند.

اگر خاک شامل مقدار زیادی شن و ذرات بزرگ باشد، مواد زائد بدون اینکه تحت تأثیر میکروبهای خاک به درستی تصفیه شوند از میان ذرات خاک عبور می نمایند.

زمانی فرایند تصفیه به درستی توسط خاک صورت می گیرد که در بالای تراز سطح آب زیرزمینی قرار گرفته باشد و خاک نسبتاً خشک و دارای اکسیژن باشد.

در اعماق بیشتر، آب این امکان را دارد که در خاک اشباع نشده باقی بماند و تا قبل از رسیدن به آب زیر زمینی به خوبی تصفیه شود.

سپتیک تانکها به فضا نیاز دارند. تنها قسمتی از میکروارگانیسمها و مواد شیمیایی با حرکت آب زائد به سمت پایین حذف میشوند.

حتی سیستمی با عملکرد خوب هم میتواند قسمتی از فسفاتها، نیتراتها و باکتری را به آب زیرزمینی وارد نماید. به منظور اینکه آلودگی که وارد آب زیرزمینی میشود تا سطح ممکن کاهش یابد، این سیستم باید در قطعهای با فضای کافی و مناسب نصب شود. استفاده و طراحی مناسب بسیار حائز اهمیت است.

سپتیک تانکها به منظور تصفیه حجم و نوع فاضلابی که وارد آن میشود و متناسب با شرایط محلی طراحی میشوند. باید توجه داشت که سیستم بیش از اندازه بارگذاری نشود. مواد شیمیایی خطرناک و چربی زیاد نمیتواند در سپتیک تانک ته نشین شود. چربی های آشپزخانه باید در سطل زباله و نه در سپتیک تانک تخلیه شود. صرفه جویی در مصرف آب، بر عمر این سیستم می افزاید.

نگهداری و مراقبت همیشگی ضروری است. سپتیک تانکها در نهایت باید تخلیه شوند. تفاله و لجن انباشته شده اگر باقی بماند در نهایت سبب خواهد شد که تانک پر شده و عملیات زهکشی را مختل نماید

قضاوت درست در برنامه ریزی، طراحی و مراقبت همیشگی از مهمترین موارد در برنامه مدیریت سیستم سپتیک هستند.