راکتور UASB

در روش تصفیه فاضلاب با راکتور UASB از فعالیت باکتریهایی صحبت خواهد شد نه تنها به اکسیژن محلول نیاز ندارند، بلکه حضور اکسیژن آزاد و محلول برای فعالیت آنها زیان آور است. که این باکتری ها با تبدیل مواد آلی و آلوده کننده به گاز متان که قابل مصرف در تولید انرژیست، نه تنها به انرژی برای فعالیت های خوددرتصفیه فاضالب بهداشتی نیاز ندارند بلکه با تولید متان قادر به تولید مقادیر قابل توجهی انرژی نیز هستند. به عالوه یکی از مشکالت روش های تصفیه فاضالب متعارف نظیر لجن فعال، پیدایش مقدار قابلتوجهی لجن زائد است که جمع آوری و تصفیه و دفع آن هزینه های زیادی در بر دارد، در حالی که در روش راکتور UASB عالوه بر بر اینکه میزان لجن فاضالب زائد تولیدی ناچیز است،لجن ها قبل از دفع به تصفیه خاصی نیاز ندارند. در روش بی هوازی UASB در اثر کاتابولیسم، باکتری ها در تصفیه خانه فاضالب با بکار بردن موادآلی برای تولید انرژی حیاتی مقدار قابل توجهی متان به عنوان محصول نهایی فعالیت خود تولیدمی نماید. روش تصفیه فاضالب در الگون بی هوازی توأم با الگون های دوزیستی و تکمیلی خود نوعی تصفیه بی هوازی است. منتهی در این روش ها استحصال گاز متان حاصل از تبدیل مواد آلی امکان پذیر نیست. روش تصفیه فاضالب راکتور UASB از سال 0791 در هلند توسط Lettinga و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس تجربیات بدست آمده از واحدهای آزمایشی در حال حاضر یکی از بهترین و مهمترین روش های تصفیه فاضالب است. درراکتور UASB حدود یک سوم تا یک دوم عمق راکتور را باید از لجن هایی که به صورت گرانول باشند پر کرده و فاضالب با سرعت یکنواخت از پایین آن داخل و در حین پیمودن عمق راکتور راکتور ضمن تماس با لجن ها مورد تصفیه قرار می گیرد. مبنای طراحی راکتور UASB می تواند بار هیدرولیکی یا زمان توقف فاضالب در راکتور یا بار حجمی معادل کیلو COD یا BOD بارگذاری بر هر متر مکعب حجم راکتور باشد. توصیه شده پروتئین ها و کربوهیدرات ها به ترتیب به اسیدهای آمینه و قند محلول و چربی ها به اسید چرب با مولکول های دراز و گلیسیرین تبدیل می گردند. مهمترین عوامل مؤثر در مراحل چهار گانه هضم بی هوازی عبارتند از درجه حرارت pH کافی بودن مواد غذایی عدم حضور مواد سمی هضم بی هوازی به وسیله راکتور UASB به شدت به درجه حرارت مربوط است. در حرارت 53 تا 01 درجه سانتیگراد باکتری های مزوفیلیک و در 33 درجه سانتیگراد باکتری های ترموفیلیک دخالت دارند.