جوشکاری پلی اتیلن/پلی پروپیلن

جوشکاری پلی اتیلن -جوشکاری پلی پروپیلن به روش جوشکاری اکستروژن :

جوشکاری پلی اتیلن | جوشکاری پلی پروپیلن (جوشکاری اکستروژن) جهت ساخت و اتصال قطعات با جداره های ضخیم از جنس پلی اتیلن PE و پلی پروپیلن PP ( لوله پلی اتیلن دوجداره – ورق پلی اتیلن دوجداره  – اتصالات – روکش ها – مخازن پلی اتیلن دوجدارهمنهول پلی اتیلن – لوله و مخازن پلی پروپیلن دو جداره و …) و در موارد خاص به کار گرفته می شود. جوشکاری به کمک یک الکترود جوش صورت می پذیرد که در طول فرآیند، اکترود جوش به صورت یک مفتول از دستگاه اکسترودر بیرون آمده و بر سطح کار فشرده می شود و الکترود جوش به صورت یکنواخت و کاملا نرم پس از حرارت دیدن سطوح متصل شونده تا دمای مجاز جوشکاری و تحت فشار فرآیند جوش انجام می پذیرد. استاندارد های جوش مطابق با استاندارد  DVS  آلمان:            DVS 2202       DVS 2211      DVS 2206     DVS 2205-3    DVS 2205-1   DVS 2203

روش های متداول  جوشکاری پلی اتیلن– پلی پروپیلن ( اکستروژن ):

روش های مختلف بر اساس نوع کاربرد، ابزار، دستورالعمل جوش و نوع قطعه اتصال شونده وجود دارد که بر اساس آن روش کارانتخاب و به کار گرفته می شود. در بعضی موارد ترکیب نمودن جزییات اجرای روش های مختلف جوشکاری برای (پیش گرم کردن ، تولید الکترود ، حرارت دادن و اعمال فشار) به صورت ترکیبی بکار گرفته می شوند. روش های جوشکاری پلی اتیلن | جوشکاری پلی پروپیلن | جوشکاری اکستروژن روش اول جوشکاری پلی اتیلن | جوشکاری پلی پروپیلن | جوشکاری اکستروژن: روش ناپیوسته با رساندن الکترودجوش به قطعات اتصال شونده که از پیش حرارت داده شده اند. ابزار لازم و روش اجرا: یک دستگاه جوش اکستروژن سیار تغذیه شونده با گرانول، که واحد نرم کننده و تولید الکترودجوش را تشکیل میدهد. این دستگاه می تواند به نازل های مختلفی جهت تولید الکترود های جوش با قطر 10الی 15 میلیمتر مجهز گردد که ظرفیت خروجی آن حدود 8-10 کیلوگرم بر ساعت میباشد. سرعت جوشکاری به زمان پیش گرم کردن اتصال بستگی دارد و برای پیش حرارت دهی قطعات اتصال شونده از ابزار دمنده هوای داغ (سشوار صنعتی) و همچنین جهت فشرده نمودن الکترودجوش به سطوح قطعات متصل شونده از کفشک های دستی یا غلطک استفاده میگردد. در ابتدا محل جوش آماده سازی شده (سطوح تمیز کاری و پلیسه گیری میگردد) و قسمت به قسمت به کمک ابزار دمنده ی هوای داغ (سشوار صنعتی ) تا دمای مناسب جهت جوش دادن حرارت داده شده. سپس الکترودجوش با طول مطلوب از نازل دستگاه جوش اکستروژن خارج میگردد و روی اتصال مورد نظر قرار داده میشود، فشار لازم برای جوش توسط ابزار کفشک و یا غلطک اعمال گردیده و به منظور جلوگیری از تشکیل حفره های هوا، بخش مورد نظر از یک انتها در امتداد جهت جوش تحت فشار قرار میگیرد. روش دوم جوشکاری پلی اتیلن | جوشکاری پلی پروپیلن | جوشکاری اکستروژن: روش پیوسته با استفاده از اکسترودر دستی ابزار لازم و روش اجرا: ابزار جوش شامل یک اکسترودر کوچک دستی به عنوان واحد نرم کننده و به منظور پیش گرم نمودن قطعات اتصال شونده از یک دمنده هوای داغ (سشوار صنعتی) که بر روی اکسترودر و در موازات نازل (کفشک) و بر روی خروجی اکسترودر دستی متصل گردیده که با اعمال فشار بر روی کفشک، و همزمان خروج  هوای داغ از نازل و الکترود جوش از اکسترودر سطح لبه بخش های متصل شونده را تا دمای مناسب جوش دادن گرم می نماید و الکترود جوش که به صورت پیوسته از اکسترودر دستی خارج میگردد و به بخش های متصل شونده فشرده میگردد. حرارت دادن لبه های قطعات و درز جوشی می بایست متناسب با سرعت جوش صورت پذیرد. حداکثر ظرفیت خروجی در این روش 2 الی 5 کیلوگرم در ساعت میباشد. در این روش تغذیه مواد پلی اتیلن و یا پلی پروپیلن برای ساخت الکترودجوش بصورت گرانول و یا بصورت الکترود مفتولی شکل پیش ساخته میباشد. روش سوم جوشکاری پلی اتیلن | جوشکاری پلی پروپیلن | جوشکاری اکستروژن: روش پیوسته با استفاده از لوله مخصوص متصل شده به اکسترودر سیار : ابزار لازم و روش اجرا: دستگاه مورد استفاده در این روش یک اکسترودر سیار به عنوان واحد نرم کننده و تولید کننده الکترود جوش میباشد که با گرانول تغذیه شده و یک کفشک و نازل در انتهای شیلنگ حرارتی مخصوص متصل شده به اکسترودر می باشد که این شیلنگ حرارتی کار انتقال مواد و الکترودجوش را از اکسترودر به قطعه اتصال شونده بر عهده دارد و جهت پیش گرم نمودن قطعات یک سشوار صنعتی به انتهای شیلنگ حرارتی و در موازات نازل خروجی نصب گردیده و با استفاده از دسته انتهایی آن کار اعمال فشار و جوش دادن قطعه کار انجام می پذیرد. ظرفیت خروجی این روش 5 کیلوگرم بر ساعت برای مواد پلی اتیلن میباشد. در ابتدا سطوح قطعه کار پس از آماده سازی اولیه  توسط سشوار صنعتی واقع در انتهای شیلنگ حرارتی تا رسیدن به دمای مناسب حرارت داده شده و الکترود جوش به صورت ممتد و پیوسته از طریق شیلنگ  انتقال مواد خارج میگردد و در راستای درز جوش با اعمال فشار و سرعت مناسب جوش کاری قطعات صورت می پذیرد. جوشکاری پلی اتیلن | جوشکاری پلی پروپیلن | جوشکاری اکستروژن