تاریخچه سپتیک تانک

با تاریخچه سپتیک تانک آشنا شوید

برای اولین بار در سال 1876 در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت، اگرچه این اختراع در سال 1881 در فرانسه ثبت شد. با مجهز نمودن سپتیک تانک به تنظیم کننده های جریان (Baffle) در سال 1905 بر کارایی این نوع سازه افزوده شد. در قرن حاضر پس از سال 1920 سپتیک تانک ها به طور گستردهای در سطح جامعه مورد استفاده قرار گرفته اند.

پس از جنگ جهانی دوم، سپتیک تانک ها در مناطق مسکونی فاقد سیستم فاضلاب مورد توجه قرار گرفت.